Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka

Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-09-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-09-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-31
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-30
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-29
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-28
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-24
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-22
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-21
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-19
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-18
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-16
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-15
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-14
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-13
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-12
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-11
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-10
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-09
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-07
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-06
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-08-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-31
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-29
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-28
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-25
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-23
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-20
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-18
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-17
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-16
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-15
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-14
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-13
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-12
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-11
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-10
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-07-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-30
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-29
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-28
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-25
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-24
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-23
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-22
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-21
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-20
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-19
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-18
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-13
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-12
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-11
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-10
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-09
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-08
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-07
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-06
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-06-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-31
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-14
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-13
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-12
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-11
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-10
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-09
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-08
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-07
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-06
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-05-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-30
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-29
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-28
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-19
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-16
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-15
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-14
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-08
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-07
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-06
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-04-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-31
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-25
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-24
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-23
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-22
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-21
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-20
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-19
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-18
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-17
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-16
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-15
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-14
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-13
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-12
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-11
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-08
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-07
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-03-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-28
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-25
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-24
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-09
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-02-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-31
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-29
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-28
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-25
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-24
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-23
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-22
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-21
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-20
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-19
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-18
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-17
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-16
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-14
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-13
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-12
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-11
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-10
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-09
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-08
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-07
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-06
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-05
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-04
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-03
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-02
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2017-01-01
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-31
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-30
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-29
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-27
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-26
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-24
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-23
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-22
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-21
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-20
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-19
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-17
Barania góra - Widok na Gminę Węgierska Górka
2016-12-16

Węgierska Górka położona jest w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Węgierska Górka. Główne atracke turystyczne:

Bulwary nad Sołą
Jedną z większych atrakcji bulwaru jest most łukowy nad Sołą, wykonany z afrykańskiego drewna, który łączy ul. 3 Maja z bulwarami i parkiem oraz traktem cesarskim po drugiej stronie rzeki. Na bulwary ma być docelowo przeniesiona cała aktywność turystyczna z centrum Węgierskiej Górki.


Aleja Zbójników
Aleja Zbójników w Węgierskiej Górce powstała w 2009 roku jako efekt odbywającego się w czerwcu pleneru rzeźbiarskiego.Sześciu artystów wykonało sześć postaci zbójników. Rzeźby o wysokości od 4,5 do 5 metrów zostały ustawione wzdłuż ul. Zielonej

Szlaki turystyczne
Szlak turystyczny czerwony Barania Góra – Magurka Radziechowska – Glinne – Węgierska Górka – Żabnica – Abrahamów – Rysianka (Główny Szlak Beskidzki)

Szlak turystyczny zielony Węgierska Górka – Przełęcz Siodełko – Złatna – dojście do szlak turystyczny czarny Złatna – Wierch Wisełka pod Baranią Górą

WGMEDIA
PL

Komentarze